top of page

,

REGULAMIN SZKOLEŃ TWOJE DRZWI DO IT

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin szkoleń zwany dalej "Regulaminem" określa warunki uczestnictwa w szkoleniach online realizowanych w ramach "Twoje Drzwi do IT", zwanych dalej Szkoleniami.

 2. Organizatorem szkoleń "Twoje Drzwi do IT" jest KAMA Maciej Bieniasz.

 

§ 2. TERMIN I MIEJSCE

 1. Szkolenia odbywają się w terminach wskazanych przez Organizatora za pośrednictwem kanału wskazanego każdorazowo przez Organizatora drogą mailową.

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Szkoleń może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach jest rejestracja Uczestnika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://app.evenea.pl/event/twoje-drzwi-do-it oraz zakup biletu.

 3. Uczestnik Szkoleń wyraża zgodę na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub innego rodzaju zapisy ich wizerunku i głosu podczas Szkoleń oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie wizerunku i głosu w związku z promocją Szkoleń. Uczestnikowi Szkoleń nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.

 4. Uczestnikowi zabrania się powielania, przekazywania, kopiowania, sprzedawania, a także wykorzystywania do innych celów informacji i materiałów, do których otrzymał dostęp od Organizatora przed, w trakcie i po Szkoleniach, z wyjątkiem wykorzystania na własny użytek.

 

§ 4. ZWROT BILETU

 1. Bilet zakupiony na Szkolenie nie podlega zwrotowi z wyjątkiem okoliczności wymienionych w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

 2. Uczestnik ma prawo do zwrotu biletu jedynie w przypadku:

 • odwołania Szkolenia przez Organizatora,

 • zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed terminem Szkolenia drogą mailową na adres: otworz@twojedrzwidoit.pl

   3. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik.

 

§ 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator w zakresie danych podanych przy zakupie biletu lub rejestracji na Szkolenie oraz EventLabs Sp z o.o., właściciel serwisu internetowego Evenea, w zakresie danych podanych podczas rejestracji konta w Evenea. 

 2. Dane osobowe Uczestnika podane podczas rejestracji / zakupu biletu na Szkolenie przetwarzane są przez Organizatora oraz EventLabs Sp. z o.o., w sposób określony w politykach prywatności: https://evenea.pl/pl/polityka-prywatnosci oraz https://www.twojedrzwidoit.pl/polityka-prywatnosci

 3. Adres e-mail Uczestnika wykorzystywany będzie przez Organizatora do przesyłania wiadomości związanych z Szkoleniami.

 4. Uczestnik mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Szkoleniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia, jego programu, trenera prowadzącego oraz do odwołania Szkolenia.

 3. Sprawy dotyczące Szkolenia nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

REGULAMIN SESJI INDYWIDUALNYCH TWOJE DRZWI DO IT

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin sesji indywidualnych zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w sesjach indywidualnych online realizowanych w ramach "Twoje Drzwi do IT", zwanych dalej Sesjami.

 2. Organizatorem Sesji "Twoje Drzwi do IT" jest KAMA Maciej Bieniasz.

 
§ 2. TERMIN I MIEJSCE

 1. Sesje odbywają się w terminie wybranym przez Uczestnika za pomocą aplikacji, do której Uczestnik otrzymuje link każdorazowo po zakupie biletu w platformie Evenea. 

 2. Sesje odbywają się online. Po wybraniu terminu, Uczestnik otrzymuje link do spotkania za pośrednictwem aplikacji, w której dokonał wyboru terminu Sesji.

 3. Uczestnik ma możliwość jednokrotnej zmiany terminu sesji za pomocą tej samej aplikacji, w której dokonał rezerwacji terminu, jednak nie później niż 24 godziny przed planowaną sesją. Po upływie tego czasu zmiana terminu sesji równoznaczna jest z jej bezzwrotnym anulowaniem.

 
§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Sesji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Sesji jest rejestracja Uczestnika za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://app.evenea.pl/event/twoje-drzwi-do-it oraz zakup biletu.

§ 4. ZWROT BILETU

 1. Bilet zakupiony na Sesje nie podlega zwrotowi z wyjątkiem okoliczności wymienionych w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

 2. Uczestnik ma prawo do zwrotu biletu jedynie w przypadku:​​

 • odwołania Sesji przez Organizatora,

 • zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z udziału w Sesji w terminie nie późniejszym niż 24 godziny przed terminem Sesji drogą mailową na adres: otworz@twojedrzwidoit.pl

   3. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik.

 
§ 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator w zakresie danych podanych przy zakupie biletu lub rejestracji na Sesję oraz EventLabs Sp z o.o., właściciel serwisu internetowego Evenea, w zakresie danych podanych podczas rejestracji konta w Evenea. 

 2. Dane osobowe Uczestników podane podczas rejestracji / zakupu biletu na Sesję przetwarzane są przez Organizatora oraz EventLabs Sp. z o.o., w sposób określony w politykach prywatności: https://evenea.pl/pl/polityka-prywatnosci oraz https://www.twojedrzwidoit.pl/polityka-prywatnosci

 3. Adres e-mail Uczestników wykorzystywany będzie przez Organizatora do przesyłania wiadomości związanych z Sesją.

 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Sesji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Sesji oraz jej odwołania.

 3. Sprawy dotyczące Sesji nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

bottom of page